เพิ่มเพื่อน

นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

นโยบายการคืนสินค้า

หลังจากลูกค้าได้รับสินค้า ลูกค้าจำเป็นต้องตรวจความถูกต้องของสินค้า
ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือถูกต้องตามรายละเอียดที่ได้สั่งซื้อไว้หรือไม่
หากลูกค้าพบว่ามีความผิดปกติ หรือสินค้าไม่ถูกต้องตามที่ได้สั่งซื้อ
ลูกค้าสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ภายใน 7 วันทำการ (นับจากวันที่ระบุในใบส่งสินค้า)
โดยบริษัทรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้

- สินค้าไม่ตรงกับรายละเอียดในรายการการสั่งซื้อ
- สินค้า ชำรุด เสียหาย จากการผลิต หรือการขนส่ง

นโยบายการคืนเงิน

กรณีที่ลูกค้าต้องการคืนสินค้า และไม่ต้องการสินค้าใหม่
ลูกค้าสามารถขอรับเงินคืนได้ 100% ตามเงื่อนไขที่สามารถขอคืนได้ในหัวข้อ
นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

ขั้นตอนการขอคืนเงิน

ส่งเอกสารตามรายละเอียดด้านล่างมาให้เราได้ที่อีเมล [email protected]

เอกสารในการขอคืนเงิน

- ใบเสร็จการชำระเงิน หรือ หลักฐานในการชำระเงิน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
- สำเนาหน้าสมุดบัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (ชื่อในสำเนาบัตรประชาชนและชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น)

หมายเหตุ

- ทางบริษัทฯ จะโอนเงินคืนตามหมายเลขบัญชีที่ท่านได้ส่งมาเท่านั้น
- เงินจะถูกโอนคืนภายใน 7-14 วันทำการ หลังจากที่บริษัทฯ ได้เอกสารครบถ้วน และถูกต้องตามรายละเอียดที่กำหนดไว้