นโยบายเงื่อนไขและข้อตกลง

การเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น (“เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน”) ภายใต้การควบคุมดูแลของ ไอสตาร์ทอัพบุ๊ค หมายถึงท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่าที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (“เงื่อนไข”) ว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย นอกจากนี้ท่านยังยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอน หรือเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน


เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันฟิคชันล็อกเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ที่สนใจในการเขียน (“นักเขียน”) และผู้ที่รักในการอ่าน (“ผู้อ่าน”) โดยนักเขียนสามารถอัปโหลดผลงานผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเพื่อเผยแพร่งานเขียน (“นิยาย” หรือ “ผลงาน”) ทุกประเภท ในขณะที่ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านผลงานตามหมวดหมู่ของผลงานที่ท่านสนใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างนักเขียนและผู้อ่าน


1. เงื่อนไขโดยทั่วไป

เมื่อท่านใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หมายถึง ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในการใช้บริการ กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด การสร้างบัญชีหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ ยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ข้อตกลง” หรือ “เงื่อนไข”) นอกจากนี้การใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงช่องทางอื่นใดที่มีหรือจะมีขึ้นในอนาคตภายใต้ควบคุมหรือดูแลโดยไอสตาร์ทอัพบุ๊คฯ (รวมเรียกว่า “ช่องทางของไอสตาร์ทอัพบุ๊ค” “บริการ” หรือ “เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน”) หมายถึงท่านยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของไอสตาร์ทอัพบุ๊คฯ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนของการใช้บริการ


2. การสร้างบัญชีของท่าน

ในการใช้บริการ ท่านจะต้องลงทะเบียนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน โดยกำหนดชื่อบัญชีและรหัสผ่าน “บัญชีผู้ใช้” ท่านต้องให้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงต่อความเป็นจริง และแก้ไขบัญชีผู้ใช้ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ กรณีที่ไอสตาร์ทอัพบุ๊คฯ ตรวจสอบและพบว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไอสตาร์ทอัพบุ๊คฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชีหรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที

ท่านต้องรักษาบัญชีและรหัสผ่านของท่าน หากพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตท่านต้องรายงานให้ไอสตาร์ทอัพบุ๊คฯ ทราบทันที ในกรณีที่ไอสตาร์ทอัพบุ๊คฯ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว หากเกิดการใช้บัญชีของท่านอัน เนื่องมาจากบุคคลอื่นไม่ว่าในกรณีใด ไอสตาร์ทอัพบุ๊คฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้บัญชีของท่านโดยบุคคลอื่น ไอสตาร์ทอัพบุ๊คฯ มีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของท่าน จากการที่ท่านหรือบุคคลอื่นกระทำการละเมิดเงื่อนไขของไอสตาร์ทอัพบุ๊คฯ


3. การอัปโหลดและข้อจำกัดในการอัปโหลดผลงานประเภทต่าง ๆ

ท่านสามารถอัปโหลดผลงานตามหมวดหมู่ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน อาทิ นิยายรักวัยรุ่น นิยายโรแมนติก นิยายแฟนตาซี นิยายระทึกขวัญ/สยองขวัญ และนิยายกำลังภายใน เป็นต้น กรณีที่ผลงานของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่อาจมีเนื้อหา ภาษาหรือภาพประกอบที่ไม่เหมาะสมกับผู้อ่านที่เป็นเยาวชน ท่านจะต้องเลือกเรทติ้งที่เหมาะสมกับผลงานของท่าน


3.1 เนื้อหา

ท่านต้องสร้างสรรค์ผลงานและองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ชื่อเรื่อง โครงเรื่อง และตัวละคร (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ด้วยตนเองหรือได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ ดัดแปลงหรือเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวท่านตกลงที่จะไม่อัปโหลดผลงานที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้


(1) เนื้อหาที่ภาษาหรือข้อความมีถ้อยคำหยาบคาย หรือใส่ความบุคคลอื่นในประการที่น่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง

(2) เนื้อหาของผลงานไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเกี่ยวเนื่องกับบุคคลอายุต่ำกว่าสิบแปดปี และรวมถึงการดำเนินเรื่องในผลงานที่มีเนื้อหาหรือพฤติกรรมของตัวแสดงในลักษณะที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี

(3) เนื้อหาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ จาบจ้วง หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์ รวมถึงสร้างความเสียหายต่อศาสนา หรือคำสอนของศาสนา ใดๆ หรือมีเนื้อหาอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษาหรือสังคม

(4) เนื้อหาที่สื่อหรือบรรยายถึงการแสดงพฤติกรรมหรืออารมณ์ที่ชัดแจ้งเกี่ยวกับเพศ ซึ่งนำไปสู่การกระตุ้นทางเพศหรือยั่วยุกามารมณ์จนถึงขนาดเป็นการขัดหรือแย้งต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งโดยตรงหรือโดยนัยเกินกว่าประชาชนหรือวิญญูชนทั่วไปจะรับได้

(5) เนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายหรือมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ


3.2 ภาพประกอบ

ท่านจะต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในรูปภาพ ภาพวาด ภาพถ่าย การ์ตูนที่ใช้ประกอบนิยายหรือผลงาน (“ภาพประกอบ”) ทั้งนี้ ท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการทางกฎหมาย หรือค่าชดเชย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและค่าชดเชยต่าง ๆ ในกรณีที่มีการเรียกร้องสิทธิ ดำเนินคดี คำสั่ง หรือคำพิพากษาอันเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดสิทธิจากการที่ท่านนำผลงานของบุคคลอื่นมาใช้ภาพประกอบที่ห้ามนำมาใช้กับผลงาน


(1) ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของภาพประกอบนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของบุคคลอื่นหรือไม่มีลายน้ำของเจ้าของลิขสิทธิ์

(2) สื่อไปในทางลามก อนาจาร หรือเป็นการยั่วยวน และนำไปสู่ความไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมทางเพศหรือความต้องการทางกามารมณ์

(3) มีการแสดงให้เห็นอวัยวะในส่วนที่ควรปกปิด ทั้งนี้ ต้องมีการเซ็นเซอร์อวัยวะส่วนล่างของผู้ชาย และอวัยวะส่วนบนและล่างของผู้หญิง ห้ามมีภาพที่สื่อไปในทางร่วมเพศหรือทำกิจกรรมทางเพศ เช่น ภาพแสดงการร่วมเพศ หรือโชว์ให้เห็นอวัยวะเพศ

(4) ภาพที่เกิดจากการปรับแต่งรูปภาพหรือภาพที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น และนำมาอัปโหลดหรือโพสต์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์


3.3 องค์ประกอบอื่น ๆ

ท่านจะต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเพลง ดนตรี วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว หรือคลิปภาพและเสียง (“องค์ประกอบ”) ที่อัปโหลดผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน รวมถึงมีสิทธิตามกฎหมายในการตัดต่อเพลง ภาพ หรือเสียงเพื่อใช้ประกอบผลงาน โดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น


4. คำรับรองของผู้ใช้บริการ

4.1 ท่านรับรองว่าผลงานของท่านมิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น ระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่าง ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากปรากฏในภายหลังว่า เนื้อหาหรือผลงานของท่านมีการละเมิดสิทธิดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ท่านจะดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ท่านตกลงที่จะรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความให้แก่ไอสตาร์ทอัพบุ๊คฯ ทั้งหมด อันเนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดดังกล่าว

4.2 ท่านรับรองว่าจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิของผู้อื่น กฎหมาย สัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่ท่านมีต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ

4.3 ท่านรับรองว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าในนามส่วนตัวหรือในนามของบุคคลอื่น หากท่านกระทำหรือดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการค้าผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อคู่ค้าในเรื่อง การประชาสัมพันธ์ การซื้อหรือขายสินค้า การชำระเงิน การจัดส่งสินค้าหรือบริการ การรับประกันความเสียหายในสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ ไอสตาร์ทอัพบุ๊คฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของท่านที่เกิดจากการทำการค้าดังกล่าวในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น และท่านรับรองว่าจะไม่ขอ เรียกเก็บ หรือเรี่ยไรเงินจากผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ นอกเหนือไปจากการซื้อขายสินค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ไม่ว่าในรูปแบบใด

4.4 ท่านรับรองว่าจะไม่อัปโหลด โพสต์หรือฝังลิงค์ (Embedded) จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์รายอื่นบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของไอสตาร์ทอัพบุ๊คฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต

4.5 ท่านรับรองว่าจะไม่คัดลอกและ/หรือเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ อีเมล ผลงาน ภาพประกอบ เพลงประกอบของบุคคลอื่นที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

4.6 ท่านรับรองว่าจะไม่กระทำการใด ๆ เพื่อให้มีขึ้นซึ่งสื่อที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงหรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

4.7 ท่านรับรองว่าจะไม่กระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

4.8 ท่านรับรองว่าจะไม่ถอดรหัสโปรแกรมแบบย้อนกลับ, ถอด, แยก หรือพยายามที่จะค้นหารหัสหรือจะเข้าถึงแหล่งที่มาของพื้นฐานหรือขั้นตอนวิธีการโครงสร้างของบริการของไอสตาร์ทอัพบุ๊คฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน